Logopedická péče

Diagnostika a terapie narušené komunikační schopnosti všech věkových kategorií

30 minut terapie – lehké narušení komunikační schopnosti

• Poruchy artikulace bez jiného zjištění (dyslálie – děti zaměňují, či chybně tvoří určité hlásky, cca 3 – 5 hlásek).

286737012_386528639958141_6263255280920474561_n
286764459_5109042495810691_310769735855354257_n
_MG_6870
286764459_5109042495810691_310769735855354257_n

45 minut terapie – středně těžké a těžké narušení komunikační schopnosti

• Poruchy artikulace (vícečetná dyslálie – nad 5 hlásek), myofunkční poruchy, • Vývojová dysfázie • Opožděný vývoj řeči • PAS • Poruchy plynulosti řeči (koktavost) • Elektivní mutismus • Dysartrie • Dyspraxie – orální, verbální • Poruchy komunikace při rozštěpové vadě • Poruchy komunikace při sluchovém postižení • Poruchy komunikace při snížení rozumových schopností • Poruchy komunikace po cévní mozkové příhodě, úrazu či operaci • Poruchy komunikace při neurodegenerativních onemocněních (Alzheimerova choroba…) • Poruchy hlasu • Poruchy příjmu potravy – dysfagie (obtíže s polykáním…)

Jak to probíhá u klinického logopeda?

Vstupní vyšetření trvá většinou cca hodinu, kde si společně probereme důvod vaší návštěvy a váš náhled na komunikační obtíže, která trápí vás či vaše dítě. Součástí je i anamnéza – jak osobní, tak rodinná. Někdy jsou klienti zaskočeni, proč potřebuji znát tolik informací, ale důležité podklady pro stanovení diagnózy je potřeba mnohdy seskládat jako mozaiku. Čím více informací, zpráv od dalších odborníků mám k dispozici, tím rychleji a efektivněji dokáži pomoc zacílit. Součástí vstupního vyšetření je stanovení pracovní diagnózy, kterou s vámi proberu, vysvětlím a je to podklad pro první domácí zadání v počátku terapie.

Poté začnete na klinickou logopedii pravidelně docházet. Vhodnou délku jednotlivých sezení (30, 45 nebo 60 minut) navrhuje klinický logoped dle individuálních potřeb každého klienta a na základě vstupního vyšetření. Stejně tak je to s frekvencí docházení – nejčastěji se dochází cca 1x za 14 dní, 1x za 3 týdny. Délku jednotlivých sezení i frekvenci docházení budeme po domluvě v průběhu přizpůsobovat vašim požadavkům a možnostem.

Na dalších sezeních se již budeme věnovat individuální terapii. Celková doba každé návštěvy zahrnuje kromě samotné terapie také úvodní rozhovor, kde si shrneme, jak se dařilo domácí trénování a také závěrečnou konzultaci, kde si zase rozebereme další postup, včetně naplánování dalšího termínu vaší návštěvy.

Připomínám, že domluvené termíny jsou závazné a je zapotřebí se omluvit alespoň 24 hodin předem, aby termín mohl využít jiný klient.

Na termíny prosím docházejte včas. Po dobu terapie by měl být vždy přítomen někdo z rodiny (ať už v případě dětí zákonný zástupce, babička…, nebo v případě dospělých – manžel, manželka apod.), aby jste věděli, jak postupovat do další terapie.

Je dobré vědět

Velmi důležité je včasné zahájení logopedické péče. Ideálně kolem 3 let věku dítěte, ale v případě jakýkoliv pochybností klidně i dříve. Neváhejte mě kontaktovat, vždy je lepší se poradit, než promeškat vhodnou dobu k zahájení terapie.

V rámci efektivity logopedické péče spolupracuji s odborníky z oblasti ORL, foniatrie, neurologie, klinické psychologie a dalších příbuzných oborů.

Co se týče dospělých pacientů, i zde je velmi důležité zahájit logopedickou péči včas. Již po opuštění nemocnice je dobré kontaktovat klinického logopeda, poradit se, kdy by bylo možné zahájit ambulantní péči.

Jaký je rozdíl mezi klinickým logopedem a logopedem ve školství a poradenských zařízeních?

Klinický logoped

První odborník, ke kterému by vás měl pediatr odkázat, pokud má podezření na řečovou vadu dítěte – je klinický logoped.

• Klinický logoped je vysokoškolsky vzdělaný odborník, který dále prochází předatestační přípravou pod supervizí garanta, musí splnit atestaci před komisí, kterou jmenuje MZČR a dále již může samostatně vykonávat své povolání.

• I nadále se ale musí klinický logoped celoživotně vzdělávat a prohlubovat svoje znalosti, svoji kvalifikaci.

• Takovýto logoped působí výhradně ve zdravotnictví, ať už je to v rámci nemocnice, kliniky, polikliniky, lázní či je to formou nestátního zdravotnického zařízení.

• Klinický logoped má široké pole působnosti – od narozených miminek (které mají problémy se sáním např. kvůli rozštěpové vadě), přes děti, které se narodily předčasně, nemluví (nebo mluví méně než jejich vrstevníci), neumí určité hlásky (sykavky, R, Ř…), koktají, mají vývojovou dysfázii či jinou vývojovou řečovou poruchu, nebo poruchu autistického spektra.

• V kompetenci klinického logopeda je i dospělá klientela – ať už jsou to osoby po cévní mozkové příhodě, traumatech mozku (různé dopravní nehody, úrazy), s koktavostí, rovněž i s úpravou artikulace (např. maminky na mateřské dovolené, které chtějí být správným řečovým vzorem pro své dítě), s poruchou polykání (např. v seniorském věku při různých degenerativních onemocněních – Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba…).

Logoped ve školství a poradenských zařízeních

Dále se můžete setkat s logopedem, který pracuje ve školství (působí ve speciálně pedagogickém centru, pedagogicko-psychologické poradně, v základní škole, v mateřské škole apod.), ten by měl vždy spolupracovat s klinickým logopedem, který by měl stanovovat diagnózu, udávat plán péče.

• Logoped ve školství má rovněž vysokoškolské vzdělání, ale neprochází předatestační přípravou.

• Jeho hlavní náplní je depistáž v mateřských školách (tedy „záchyt“ dětí, které potřebují logopedickou péči), řešení obtíží, které mohou nastat u dítěte s řečovou vadou ve školním zařízení, psaní zpráv, podílení se na tvorbě individuálního vzdělávacího plánu apod., řešení lehčích poruch komunikace (dyslálie – patlavosti)… Náplň práce je zaměřena na konkrétní věkovou skupinu dětí.

• V mateřských školách mnohdy „logopedické kroužky“ vedou paní učitelky, které mají pouze několikahodinový logopedický kurz! (kurz logopedické prevence). Jako forma podpůrné logopedické práce s dítětem s řečovou poruchou je to velmi záslužné a pro dítě bezesporu přínosné, ale neopravňuje k logopedické terapii jako takové. Ovšem některé paní učitelky nabývají mylného dojmu, že jsou plnohodnotnými logopedkami a bohužel napáchají více škody, než užitku. Nám se potom dostává dítě do péče pozdě – není výjimkou, že až kolem 5 – 5,5 roku a velmi těžce poté tento skluz doháníme.